Privacy-beleid

Les Bourgelins respecteert uw keuzes met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke informatie die we verwerven via uw bezoek aan onze website. Dit privacy-beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, en hoe u het gebruik kan bepalen.

Dit privacy-beleid heeft betrekking op alle natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden als gewone gebruiker van de internetsite of als klant. Dit bericht heeft echter geen betrekking op rechtspersonen.

Op deze website vragen we u om persoonlijke gegevens zoals uw naam, postadres, emailadres en telefoonnummer. U verstrekt deze persoonlijke informatie vrijwillig door een formulier op deze website in te vullen. Deze persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt om de verwerking van uw reservaties te bespoedigen en u te kunnen contacteren over nieuwigheden bij Les Bourgelins.

Tevens verzamelen we algemene informatie zoals uw IP-adres, de webbrowser die u gebruikt en welke pagina's u bezoekt op onze site. Deze algemene informatie wordt verstrekt door uw webbrowser. We gebruiken deze algemene informatie voor het verbeteren van onze website opdat we u een nog aangenamere ervaring kunnen bezorgen bij een volgend bezoek aan onze website.

Op deze website gebruiken we functionele "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in uw browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

Les Bourgelins verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te beschermen en passende veiligheidsmaatregelen in te voeren om het verlies, de vernietiging, het misbruik, de onvrijwillige wijziging of de verspreiding van uw gegevens te vermijden.

Wanneer uw gegevens gebruikt worden om u onze diensten te leveren (bv.: verhuur van een kamer, antwoord op uw vragen en aanvragen, ...) worden deze gegevens bewaard voor een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van het doel dat bij het verzamelen ervan werd nagestreefd, met inbegrip van de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens. In alle gevallen worden uw gegevens bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn of elke andere bewaartermijn die door de wet zou worden opgelegd.

Les Bourgelins zal onder geen beding uw gegevens delen met derden. Les Bourgelins heeft geen afspraken met reclame-regies over het gebruik van uw gegevens.

Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, verwijderings- en overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken. Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden door ons te contacteren op deze coördinaten. Indien u ons een vraag met betrekking tot uw rechten verstuurt, vragen we u uw volledige gegevens mee te delen (familienaam, voornaam, e-mailadres(sen), volledig postadres) en een recto/versokopie van uw identiteitskaart bij te voegen om misbruiken te vermijden en om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren.

Indien u meent dat de wetgeving over de persoonlijke levenssfeer geschonden werd, heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de gegevensbeveiligingsoverheid waarvan de gegevens de volgende zijn:
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07
Tel.: +33 1 53 73 22 22

Les Bourgelins behoudt zich het recht voor om te allen tijde het privacy-beleid te wijzigen ten einde het beleid beter te laten overeenstemmen met het werkelijke gebruik van uw gegevens. Indien het substantiële wijzigingen aan het beleid betreft, zullen wij u in de mate van het mogelijke contacteren vooraleer we de wijzigingen invoeren. We raden u in elk geval aan regelmatig deze pagina te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken.


Disclaimer

De informatie en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Les Bourgelins staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, snelheid of nauwkeurigheid van de informatie.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, waaronder eveneens wordt verstaan dat geen uitdrukkelijke of impliciete garanties worden gegeven op het vlak van de kwaliteit van de informatie, op het vlak van de geschiktheid van de informatie voor een welbepaalde toepassing of doel en op het vlak van de veiligheid.

Les Bourgelins behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze website op elk tijdstip te wijzigen.

Alle informatie en bestanden die via deze website ter beschikking worden gesteld, inclusief alle visuele, auditieve of tekstuele bestanden en eventuele software, worden ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich bevinden ("as is" en "as available").

Les Bourgelins kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruiken van de informatie, zelfs indien Les Bourgelins voorafgaandelijk zou zijn ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden en animatiefiles zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingsvormen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd.

© Copyright Les Bourgelins